Arkiver har ikke frivillige – de faciliterer borgerforskning


Arkiver – og herunder også Rigsarkivet – har en lang og omfattende tradition for at knytte borgere til institutionen på frivillig basis. Arkivet er langt fra den eneste kulturarvsinstitution, som samarbejder med frivillige, også på museer findes forskellige former for frivillighed. Der er imidlertid så mange og så store forskelle på frivillighed på museum og i arkiv, at det vil være hensigtsmæssigt at benytte andre termer for den relation, der er mellem arkivet og dem, der normalt betegnes som frivillige.

I stedet for at sige, at fx Rigsarkivet “har frivillige” ville det være mere præcist fx at sige, at arkivet faciliterer projekter, skabt og drevet af kulturaktive borgere

På museer er frivilligheden ofte karakteriseret ved fysisk tilstedeværelse. Enkelte borgere eller grupper af borgere møder på bestemte tidspunkter for at deltage i særlige aktiviteter og udføre forskellige opgaver. Ofte er opgaverne meget konkrete og tæt knyttet til museernes fysiske tilbud. Den frivillighedsundersøgelse, som blev gennemført af Organisationen Danske Museer i 2013 viste, at det navnligt var kulturhistoriske museer, som havde frivillige og at 28% af de adspurgte institutioner angav ressourcemangel som grunden. Det var især “praktiske opgaver” og “formidling” som de frivillige stod for, og hovedparten var midaldrende eller ældre kvinder. Arkivfrivillige har en lignende profil, idet der også her er en overvægt af lidt ældre kvinder.

Arkivets relation har imidlertid en lidt anden karakter. Selvom der kan være tale om fysiske aktiviteter, er den frem for alt baseret på deltagernes langvarige digitale brug af institutionens ressourcer. Ofte har borgeren brugt mange timer om måneden i flere år, med at anvende de ressourcer, som arkivet driver.

Den borger, der fx syr kostumer til et museums levendegørelse eller bygger et legestativ til museumskundernes børn, hjælper museet med at udvikle eller forbedre salgsprodukter og oplevelser. De bidrager til en fortælling om fortiden, som museets kunder kan opleve under besøget på attraktionen.

Den, der taster, medvirker til at skabe og forbedre ressourcer, som alle borgere frit kan tilgå. Her skabes ikke en fortolket fortælling, men et ukontekstualiseret grundmateriale, som brugere selv skal fortolke og arbejde med. Når kilderne fx er transskriberede, gør det dem uendeligt lettere at bruge for den almindelige borger. Arkivets typiske “frivilligopgaver” har desuden et så enormt omfang og potentielt ressourcetræk, at det er vanskeligt at forestille sig, at det nogensinde skulle kunne udføres som betalt arbejde. Alene indtastningerne af folketællinger svarede omkring år 2001 til ca. 1.000 årsværk. Siden er det som bekendt vokset betydeligt.

Men frem for alt udspringer aktiviteten hos arkivers frivillige ikke af borgernes ønske om at ‘hjælpe arkivet’. I undersøgelsen af deltagerne i Politiets registerblade, fremgik at disse var drevet af et ønske om at tilgængeliggøre viden og hjælpe andre med samme hobby som dem selv (den tilsvarende museumsundersøgelse undersøgte museernes holdninger, men ikke de frivilliges motivation og udbytte).

En klassisk definition på frivillighed findes i Frivilligundersøgelsen fra 2006:  ”Frivilligt arbejde betyder, at man i organisatorisk sammenhæng udfører et stykke ulønnet arbejde for andre end sig selv og sin familie”. Og som sådan kan man naturligvis godt betragte ‘frivillige’ på såvel arkiver som museer. Men i stedet for, at tale om at “arkiver har frivillige” vil det nok være mere præcist at tage udgangspunkt i den relation, der er mellem den kulturaktive borger og institutionen samt mellem brugerne og materialerne.

Relationen er bl.a. karakteriseret ved at:

  • Arkiver faciliterer kulturaktive brugere, som skaber de nye ressourcer, de selv har brug for
    Fordi: det er ikke nødvendigvis arkivet, som fx udpeger arkivalier til fotografering eller tastning, hvilket “frivillige” derefter udfører. Materialer udvælges i fællesskab, og ikke sjældent er det brugerne, der vælger, fordi de selv har taget initiativet. Dette gælder fx projekter som fx “Nygårds sedler” eller affotografering af dødsattesterne.
  • Arkiver understøtter og demokratiserer mulighederne for aktiv, undersøgende historiebrug 
    Fordi: det er meget krævende at benytte primære kilder. Som bruger skal man både kunne finde, læse og fortolke materialet. Gennem adgang til digitale kopier 24/7 lettes adgangen markant – uanset hvor i landet, man måtte bo. Adgang til at søge i databaser med indtastninger gør det muligt for borgere uden evne til fx at læse håndskrift at benytte samlingerne.
  • Arkiver hjælper kulturaktive borgerne med at berige kilderne til fri brug for alle
    Fordi: På arkivet er der ikke tale om “brugerinddragelse”. Karakteristisk er, at det sjældent forholder sig sådan, at arkivet må gøre en stor indsats for at blive brugt eller at “inddrage brugerne”. Brugere henvender sig af egen drift, med projekter og ideer som realiseres i et samarbejde. Brugerne taster og kvalitetssikrer – arkivet stiller digital infrastruktur til rådighed. Tilsammen åbner brugere og arkiv for, at nye målgrupper kan få mulighed for at benytte nye kilder. Nye målgrupper omfatter også professionelle brugere: akademiske forskere, studerende, journalister, forfattere, kunstnere, kulturentreprenører m.m., som benytter materialet til formål, der har en uendeligt større brugerskare.

Links:
Organisationen Danske Museer: frivillighedsundersøgelse 2013 http://www.dkmuseer.dk/sites/default/files/dokumenter/Rapporter/Frivillighedunders%C3%B8gelse%20%20final%20%20juni%2014.pdf

Frivilligundersøgelsen 2006: https://frivillighed.dk/publikationer/definition-af-den-frivillige-sektor-i-danmark

Cuts Survey 2013: paid jobs lost to volunteers
https://www.museumsassociation.org/news/30092013-cuts-survey-2013-paid-jobs-in-museums-lost-to-volunteers

Christa Brønd: Evaluering af Politiets Registerblade
https://www.slideshare.net/politietsregisterblade/christa-brnd-manto-evaluering-af-politietsregisterbladedk-ved-etnolog-christa-brnd

Reliance on unpaid volunteers is turning public museums into a middle class commodity
https://www.newstatesman.com/politics/2014/09/reliance-unpaid-volunteers-turning-public-museums-middle-class-commodity

Tusindvis af frivillige driver de danske museer i sommervarmen
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/tusindvis-af-frivillige-driver-de-danske-museer-i-sommervarmen-de-e